เทคโนโลยีฟอกหนัง

ปัจจุบัน เทคโนโลยีการฟอกหนังมีความทันสมัยมากขึ้น  รวมถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ได้ผลผลิตมากขึ้น และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากขึ้นตามไปด้วย

ดังนั้น อุตสาหกรรมฟอกหนังไทยได้มีการเล็งเห็นความสำคัญถึงความปลอดภัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม จึงได้มีการพัฒนากรรมวิธีการฟอกแบบใหม่ ที่เรียกว่า Wet white ซึ่งเป็นการฟอกด้วยสารปราศจากโครเมี่ยมด้วยสารทดแทนชนิดอื่นๆเช่น Gluta-aldehyde ซึ่งเป็น Aldehyde ที่มีความปลอดภัยต่อมนุษย์ หรือ โลหะหนักน้อยกว่า เช่น อลูมิเนียม อีกทั้งยังให้คุณสมบัติใกล้เคียงกับหนังที่ผลิตโดยการฟอกด้วยโครเมี่ยม หนังที่ได้จะเป็นสีขาว เมื่อทำการย้อมสีจะทำให้ได้สีสันสด สวยงาม

นอกจากนี้ ยังมีเทคโนโลยีฟอกหนังที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

เทคโนโลยีฟอกหนัง:

กระบวนการเตรียมหนังก่อนฟอกและการใช้สารเคมีสำหรับการฟอกหนัง

เทคโนโลยีฟอกหนัง:

เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน

เทคโนโลยีฟอกหนัง

การประเมินวงจรชีวิต (LCA) เพื่อวัดผลกระทบของผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อม
IMG_5454