ประเภทของหนัง

ประเภทของหนัง

อุตสาหกรรมฟอกหนัง เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหนังดิบ ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการทำปศุสัตว์และนำไปใช้เป็นชิ้นส่วนประกอบสินค้าเครื่องหนังอีกด้วย เช่น สายนาฬิกา เฟอร์นิเจอร์หนัง ฯลฯ และยังเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศอีกด้วย

การได้วัตถุดิบหนังจึงเป็นผลพลอยได้จากการนำวัวมาบริโภค เช่น จากการบริโภคเนื้อและนม ซึ่งถ้าไม่นำหนังวัวมาพัฒนาเป็นสินค้าที่เพิ่มมูลค่า เช่นผลิตเป็นสินค้าต่างๆ จะทำให้หนังวัวถูกฝังกลบโดยเปล่าประโยชน์

ที่มาของหนังมาจากสัตว์หลายประเภท เช่น

– หนังโค/กระบือ ในประเทศ
– หนังโค ต่างประเทศ คือ USA, EU, AUS, JAPAN และที่อื่นๆทั่วโลก
– หนังสุกร ต่างประเทศ เช่น JAPAN  USA และ CANADA
– หนังสัตว์ชนิดอื่นๆ เช่น หนังแกะ หนังแพะ หนังจระเข้ หนังปลากระเบน หนังงู

Recent Posts

วันที่ 6 สิงหาคม 2563
สิงหาคม 6, 2020

วันที่ 6 สิงหาคม 2563

17 มีนาคม 2563
กรกฎาคม 23, 2020

17 มีนาคม 2563

13 กรกฎาคม 2563
กรกฎาคม 14, 2020

13 กรกฎาคม 2563

16 พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 16, 2020

16 พฤษภาคม 2563