ด้านสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรมฟอกหนังกับงานด้านสิ่งแวดล้อม

สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทยได้ให้ความสำคัญและทุ่มเทด้านทุนทรัพย์ และเวลาในการพัฒนาเรื่องการบำบัดน้ำเสีย โดยมีการรวมทุนกว่า 200 ล้านบาท สร้างระบบกำจัดน้ำเสียทั้ง 2 แห่ง บนเนื้อที่กว่า 52 ไร่ และได้มีการปรับปรุงและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้กับระบบกำจัดน้ำเสียทั้ง 2 แห่งอยู่ตลอดเวลา เพราะความสามัคคี มีระเบียบการทำงานอย่างมีระบบในการพัฒนาอุตสาหกรรมของเรา ให้ก้าวไกลไปพร้อมๆ กับการรักษาสภาพแวดล้อม

มาตรฐานน้ำตามราชกิจจานุเบกษาประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการฟอก ขัด หรือเคลือบสีหนังสัตว์

ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

บริษัท เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง ก.ม.34 จำกัด

เป็นองค์กรที่จัดตั้งเพื่อบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้บริการสาธารณูปโภคและระบบบำบัดน้ำเสียรวมในเขตอุตสาหกรรมฟอกหนัง ก.ม.34 เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตามนโยบายและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

การจัดการด้านระบบบำบัดน้ำเสีย

โดยวิศวกรสิ่งแวดล้อม ที่มีความชำนาญทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะมีการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและถูกต้อง ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่กำหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและได้มาตรฐานสากลระดับโลก ISO9001 > ใส่รูปใน Folder การจัดการด้านระบบบำบัดน้ำเสียโดยวิศวกร

คาร์บอนฟุตปรินท์

โรงงานสมาชิกภายในเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง ก.ม. 34

ได้นำกากของเสียที่เกิดจากการแปรรูปเป็นวัสดุเหลือใช้ (อิฐบล็อก)ของทางบริษัทฯ นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเป็นการลดต้นทุนในการกำจัดของเสียออกนอกบริเวณ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
plan
plan30
plan34
eco

Recent Posts

วันที่ 6 สิงหาคม 2563
สิงหาคม 6, 2020

วันที่ 6 สิงหาคม 2563

17 มีนาคม 2563
กรกฎาคม 23, 2020

17 มีนาคม 2563

13 กรกฎาคม 2563
กรกฎาคม 14, 2020

13 กรกฎาคม 2563

16 พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 16, 2020

16 พฤษภาคม 2563