ด้านสิ่งแวดล้อม

อุตสาหกรรมฟอกหนังกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทยได้ให้ความสำคัญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ในการพัฒนาระบบบำบัดน้ำเสีย  โดบสร้างระบบบ่อบำบัดน้ำเสียของเขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง ทั้ง 2 แห่ง บนเนื้อที่กว่า 52 ไร่ และได้มีการปรับปรุงและนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ และมีการทำงานอย่างมีระบบในการพัฒนาอุตสาหกรรมของเรา ให้ก้าวไกลไปพร้อมๆ กับการรักษาสภาพแวดล้อม

มาตรฐานน้ำตามราชกิจจานุเบกษาประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่ประกอบกิจการเกี่ยวกับการฟอก ขัด หรือเคลือบสีหนังสัตว์

ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

บริษัท เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.30 และ กม.34 จำกัด

เป็นองค์กรที่จัดตั้งเพื่อบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้บริการสาธารณูปโภคและระบบบำบัดน้ำเสียรวมในเขตอุตสาหกรรมฟอกหนัง กม.30 และ กม.34 เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน ตามนโยบายและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

เขตประกอบการอุตสาหกรรม กม.30 และ กม.34 มีการตรวจวัดวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและถูกต้อง ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพที่กำหนดของกรมโรงงานอุตสาหกรรมและได้มาตรฐานสากลระดับโลก ISO9001 อีกทั้งยังมีการจัดการด้านระบบบำบัดน้ำเสียโดยวิศวกร
ที่มีความชำนาญทางด้านสิ่งแวดล้อม

คาร์บอนฟุตปรินท์
ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ปล่อยจากการดำเนินงานขององค์กร อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการบริหาร จัดการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในระดับโรงงาน ระดับอุตสาหกรรม และระดับประเทศ ปัจจุบันสมาชิกของสมาคมฯได้มีการจัดการบริหารและได้รับใบประกาศนียบัตรคาร์บอนฟุตปรินท์

การแปรรูปกากตะกอน

ได้นำกากตะกอนมาแปรรูปเป็นวัสดุเหลือใช้ (อิฐบล็อก)ของทางบริษัทฯ นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้จริง ทั้งนี้เพื่อเป็นการเป็นการลดต้นทุนในการกำจัดของเสียออกนอกบริเวณ อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อลดมลพิษ

สมาชิกในเขตประกอบการฯทั้งสองเขต มีการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรให้ทันสมัย เปลี่ยนจากระบบบ่อใบพัดเป็นแบบถังหมุน ซึ่งเป็นระบบปิด ทำให้ลดมลพิษทางอากาศและลดการสูญเสียน้ำระหว่างการผลิต
plan
plan30
plan34
eco
IMG_4492