สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย จัดอบรม “การรายงานข้อมูลสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว ผ่านระบบรายงานข้อมูลกลางของกระทรวงอุตสาหกรรม (i-Single From)”

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน นายกสมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากนายเธียร เจิมประยงค์ วิศวกรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการในการให้ความรู้ ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน โดยมีนางปรานี คุรุเวฬุกรณ์ ประธานบริษัท เขตประกอบการอุตสาหกรรมฟอกหนัง ก.ม. 30 จำกัด พร้อมด้วย ผู้ประกอบกิจการโรงงานจากทั้งเขตประกอบการอุตสาหกรรม ก.ม. 30 และ เขตประกอบการอุตสาหกรรม ก.ม. 34 จำนวน 56 ราย เข้าร่วมการอบรมฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สมาคมอุตสาหกรรมฟอกหนังไทย
ทั้งนี้ การรายงานข้อมูลต่อกระทรวงอุตสาหกรรมผ่านระบบการรายงานข้อมูลกลาง (i-Single From) ถือเป็นกรณีที่ผู้ประกอบกิจการโรงงานจะต้องปฏิบัติตามกระทรวงหรือประกาศที่ออกกฎกระทรวงตามความในมาตรา 8 (7) หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติจะถือเป็นความผิดตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 ซึ่งในการดำเนินการต้องสมัครลงทะเบียนในระบบทะเบียนประวัติลูกค้ากระทรวงอุตสาหกรรมผ่านทาง https://i.industry.go.th/