Directory Category: รายชื่อหน่วยงานราชการ

รายชื่อหน่วยงานราชการ

กรมควบคุมมลพิษ
Address: 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม.
10400
Business Website Address / เว็บไซต์: http://www.pcd.go.th/
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: +66 2298 2000
กรมปศุสัตว์
Address: 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ
10400
Business Website Address / เว็บไซต์: http://www.dld.go.th/
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: +66 2653 4444
Business Fax / แฟกซ์: +66 2653 4908
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
Address: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (บางกระสอ) 563 ถนนนนทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
Business Website Address / เว็บไซต์: http://www.ditp.go.th
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: +662 507 7999
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
Address: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ
10400
Business Website Address / เว็บไซต์: http://www.dip.go.th
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: +66 2 202 4414-18
Business Fax / แฟกซ์: +66 2 354 3299
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
Address: เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี
11000
Business Website Address / เว็บไซต์: http://www.dtn.go.th/
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: +66 2507 7555
Business Fax / แฟกซ์: +66 2547 6630
กรมโรงงานอุตสาหกรรม
Address: 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 66-(02)-202-4000
Business Website Address / เว็บไซต์: http://www.diw.go.th
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: +662 202 4000
กระทรวงการต่างประเทศ
Address: 443 ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
10400
Business Website Address / เว็บไซต์: http://www.mfa.go.th
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: +662 203 5000
กระทรวงอุตสาหกรรม
Address: 75/6 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Business Website Address / เว็บไซต์: http://www.industry.go.th
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: +662 202 3000
กระทรวงแรงงาน
Address: ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
10400
Business Website Address / เว็บไซต์: http://www.mol.go.th
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: +66 2232 1262-4, 1467
Business Fax / แฟกซ์: +66 2247 5380
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ สาขาอุตสาหกรรมฟอกหนัง
Address: 336 ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
Business Website Address / เว็บไซต์: http://www.sptc.ac.th
Business Phone Number / เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ: +662 323 9009