รายชื่อคณะกรรมการ

นายกสมาคม

คุณสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน

นายกกิตติมศักดิ์ถาวร

คุณสุวิทย์ บุญรัตนกรกิจ
คุณยุทธเกียรติ เกียรติสมุทรธารา
คุณปรานี คุรุเวฬุกรณ์

นายกกิตติมศักดิ์

คุณสามารถ ศรีศักดิ์วรากุล
คุณสุวรรณ โพธิวิรัตนานนท์

ประธานที่ปรึกษา

คุณชาติชัย ตันธนาภัทร
คุณธงชัย ทวีโชคทรัพย์สิน
คุณเจษฎา ทรัพย์เปี่ยมลาภ
คุณพิเชษฐ์ โรจน์เกษมสถิตย์
คุณสุรชัย ศรีสันติสุข

ทนายที่ปรึกษา

คุณพายัพ ขำอาจ

ที่ปรึกษานายก

คุณสุทัศน์ โพธิวิรัตนานนท์
คุณวีระพล ไชยธีรัตต์
คุณกิติชัย วงษ์เจริญสิน

รองนายก/อุปนายกสมาคม

คุณชัยพร วงศ์แสงอนันต์
คุณสมบัติ ธนะชัยสุกิจ
คุณประพล จรรยาพาณิชย์
คุณองอาจ ดำรงค์สกุลวงษ์
คุณแสงสุข ศรีชีวะชาติ
คุณธเนศ แท่นเพ็ชร์รัตน์
คุณสาคร คุรุเวฬุกรณ์

เลขานุการสมาคม

คุณฐานิดา ทรัพย์เปี่ยมลาภ

รองเลขานุการสมาคม

คุณกิตติชัย ไวกิจอเนก

เหรัญญิกสมาคม

คุณธนิต ทองไทยสิน

รองเหรัญญิกสมาคม

คุณธนบัตร จิรายุวัฒนา

ตรวจสอบบัญชี

คุณโชติพัฒน์ ชินมหาพิพัฒน์

รองตรวจสอบบัญชี

คุณสุธรรม ศรีสันติสุข

กรรมการ

คุณพีรชัย ทินกรศรีสุภาพ
คุณวิมลมาศ โรจน์เกษมสถิตย์
คุณอิสรยศ เลิศชัยประเสริฐ

Recent Posts

วันที่ 6 สิงหาคม 2563
สิงหาคม 6, 2020

วันที่ 6 สิงหาคม 2563

17 มีนาคม 2563
กรกฎาคม 23, 2020

17 มีนาคม 2563

13 กรกฎาคม 2563
กรกฎาคม 14, 2020

13 กรกฎาคม 2563

16 พฤษภาคม 2563
พฤษภาคม 16, 2020

16 พฤษภาคม 2563