รายชื่อคณะกรรมการ

นายกสมาคม

คุณสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน

นายกกิตติมศักดิ์ถาวร

คุณยุทธเกียรติ เกียรติสมุทรธารา
คุณปรานี คุรุเวฬุกรณ์

นายกกิตติมศักดิ์

คุณสามารถ ศรีศักดิ์วรากุล
คุณสุวรรณ โพธิวิรัตนานนท์

ประธานอาวุโส

คุณสุเมธ ดำรงศักดิ์กุล
คุณธงชัย ทวีโชคทรัพย์สิน
คุณเจษฎา ทรัพย์เปี่ยมลาภ
คุณพิเชษฐ์ โรจน์เกษมสถิตย์
คุณสุรชัย ศรีสันติสุข

ทนายที่ปรึกษา

คุณพายัพ ขำอาจ

ที่ปรึกษาสมาคม

คุณกิติชัย วงษ์เจริญสิน
คุณประพล จรรยาพาณิชย์
คุณสมบัติ ธนะชัยสุกิจ

อุปนายกสมาคม

คุณชัยพร วงศ์แสงอนันต์
คุณเอนกพงศ์ คูณทรัพย์สิน
คุณองอาจ ดำรงค์สกุลวงษ์

รองนายกสมาคม

คุณพีรชัย ทินกรศรีสุภาพ

รองนายกและเหรัญญิกสมาคม

คุณธเนศ แท่นเพ็ชร์รัตน์

เลขานุการสมาคม

คุณธนบัตร จิรายุวัฒนา

รองเลขานุการสมาคม

คุณวณิช เจริญกิจชัยการ

รองเหรัญญิกสมาคม

คุณโชติพัฒน์ ชินมหาพิพัฒน์

ตรวจสอบบัญชี

คุณอานันท์ ฉัตรเฉลิมชัย

รองตรวจสอบบัญชี

คุณสยามรัฐ ชัยตฤณธวัช

กรรมการ

คุณสุธรรม ศรีสันติสุข
คุณรัฐรัณธน์ ปัญคิวจณาณ์
คุณอิทธิพงศ์ ธนภัทรบุญเลิศ
คุณรดิศ ศรีชีวะชาติ