รายชื่อคณะกรรมการ

นายกสมาคม

คุณสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน

นายกกิตติมศักดิ์ถาวร

คุณสุวิทย์ บุญรัตนกรกิจ
คุณยุทธเกียรติ เกียรติสมุทรธารา
คุณปรานี คุรุเวฬุกรณ์

นายกกิตติมศักดิ์

คุณสามารถ ศรีศักดิ์วรากุล
คุณสุวรรณ โพธิวิรัตนานนท์

ประธานที่ปรึกษา

คุณชาติชัย ตันธนาภัทร
คุณธงชัย ทวีโชคทรัพย์สิน
คุณเจษฎา ทรัพย์เปี่ยมลาภ
คุณพิเชษฐ์ โรจน์เกษมสถิตย์
คุณสุรชัย ศรีสันติสุข

ทนายที่ปรึกษา

คุณพายัพ ขำอาจ

ที่ปรึกษานายก

คุณสุทัศน์ โพธิวิรัตนานนท์
คุณวีระพล ไชยธีรัตต์
คุณกิติชัย วงษ์เจริญสิน

รองนายก/อุปนายกสมาคม

คุณชัยพร วงศ์แสงอนันต์
คุณสมบัติ ธนะชัยสุกิจ
คุณประพล จรรยาพาณิชย์
คุณองอาจ ดำรงค์สกุลวงษ์
คุณแสงสุข ศรีชีวะชาติ
คุณธเนศ แท่นเพ็ชร์รัตน์
คุณสาคร คุรุเวฬุกรณ์

เลขานุการสมาคม

คุณฐานิดา ทรัพย์เปี่ยมลาภ

รองเลขานุการสมาคม

คุณกิตติชัย ไวกิจอเนก

เหรัญญิกสมาคม

คุณธนิต ทองไทยสิน

รองเหรัญญิกสมาคม

คุณธนบัตร จิรายุวัฒนา

ตรวจสอบบัญชี

คุณโชติพัฒน์ ชินมหาพิพัฒน์

รองตรวจสอบบัญชี

คุณสุธรรม ศรีสันติสุข

กรรมการ

คุณพีรชัย ทินกรศรีสุภาพ
คุณวิมลมาศ โรจน์เกษมสถิตย์
คุณอิสรยศ เลิศชัยประเสริฐ